Obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.1. Tyto Obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu provozovaného na webové adrese http://www.ursun.cz.

I.2. Provozovatelem Internetového obchodu a zároveň Prodávajícím se rozumí

Ursun s.r.o. 118 66 381 č.ú, 2902045274/2010

Otakarova 1364/45

37001 České Budějovice

Česká republika (vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích)

I.3. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, tak jak jsou definováni účinnou právní úpravou.

I.4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu, jejímiž stranami jsou Prodávající a Kupující a jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a povinnost Kupujícího zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. 

I.5. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást obsahu Kupní smlouvy. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno v Obchodních podmínkách a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu Kupní smlouvy – ujednání v Obchodních podmínkách se nepoužije.

I.6. Pokud se na tom Prodávající s Kupujícím dohodne, lze uzavřít Kupní smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto Obchodní podmínky, popřípadě libovolné ujednání těchto Obchodních podmínek modifikovat.

I.7. Kupující uzavřením Kupní smlouvy akceptuje tyto Obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku smlouvy.

 1. INFORMACE
 2. 1. Kupující, který je spotřebitelem, se může se stížnostmi obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Informace o tomto způsobu řešení sporů nalezne kupující na webové adrese https://adr.coi.cz/.
 3. 2. Informace o cenách
 1. Veškeré uvedené ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč včetně všech daní a poplatků (kromě nákladů na dodání zboží a balení zboží), a to s vědomím čl. III.5.; V případě chybně uvedené ceny Prodávající postupuje podle čl. III.7.
 2. Náklady na dodání zboží se řídí podmínkami uvedenými v čl. IV.
 3. V případě, že zboží bude zabaleno zvláštním způsobem, budou účtovány zvláštní náklady na balení zboží. Tyto náklady jsou uvedeny u příslušného zboží v Internetovém obchodě.
 4. Konečná cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, sestává z ceny zboží a nákladů na dodání a balení zboží. Konečnou cenu není možné Prodávajícím a Kupujícím jednostranně měnit.

 

 1. 3. Informace o přijímaných způsobech platby
 1. Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č.2902045274/2010  vedený u společnosti Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (IBAN CZ7520100000002501935065) Kupující v takovém případě uvede jako variabilní symbol číslo objednávky, které nalezne v potvrzení přijetí objednávky dle čl. III.6.,
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate Payments, a.s. .
  • v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“).
 2. Kupní cena je v případě úhrady „na dobírku“ splatná při převzetí zboží. V případě úhrady bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 3. K uvedeným cenám připočítáváme následovně poštovné podle způsobu a adresy dodání. Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout (viz. IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ).
 4. Prodávající poskytuje následující doplňkové služby:
 1. 4. Informace o dodání zboží
 1. Zboží může být dodáno následujícím způsobem:
  • převzetím zboží od dopravce,
  • osobním odběrem v provozovně služby Balíkovna.
  • osobním odběrem v provozovně služby Zásilkovna.
 2. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží převzetím zboží či úplným uhrazením kupní ceny podle toho, která ze skutečností nastane později.
 3. V případě dodání převzetím zboží od dopravce se okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží stanovuje k okamžiku předání prvnímu dopravci.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy (nabídky).

III.2. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

III.3. Potvrzení obsahu Kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky; nabídka je takto potvrzena na e-mailovou adresu Kupujícího.

III.4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

III.5. Prezentace zboží a informace o něm

 1. Návrhy dodat zboží za určenou cenu v Internetovém obchodě neznamenají návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku), tj. Prodávající nemá vůli uzavřít ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu prostým přijetím takového návrhu na dodání zboží (odesláním objednávky) Kupujícím. Prezentace zboží v internetovém obchodě proto není nabídkou.
 2. Informace uváděné v Internetovém obchodě týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží tvoří závazný podklad pro učinění nabídky Kupujícím s výjimkou chybně uvedené ceny dle čl. III.7.
 3. Nabídkou se proto rozumí objednávka odeslaná Kupujícím prostřednictvím internetového objednávkového formuláře; podmínkou takové platné objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

III.6. Postup uzavření smlouvy

 1. Objednávku Kupující provede tak, že vyplní všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámí se s textem těchto Obchodních podmínek a vysloví s nimi souhlas, načež kliknutím na,, odeslat objednávku “ objednávku odešle Prodávajícímu.
 2. Až do odeslání objednávky může Kupující kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 3. Jakmile Kupující provede objednávku (tj. učiní nabídku), Prodávající ji bezodkladně zpracuje a potvrdí Kupujícímu elektronicky (na jím uvedenou e-mailovou adresu) její přijetí. Toto potvrzení není přijetím nabídky.
 4. Kupující může vzít nabídku zpět do okamžiku odeslání přijetí nabídky, resp. do okamžiku, kdy mu je takové přijetí doručeno, a to bez udání důvodu na e mailovou adresu prodávajícího info@ursun.cz
 5. Přijetím nabídky je souhlasná odpověď, kterou zašle Prodávající Kupujícímu elektronicky (na uvedenou e-mailovou adresu) po zpracování a potvrzení objednávky.
 6. Prodávající v přijetí nabídky nesmí činit dodatky nebo odchylky od obsahu objednávky, vyjma případu špatně uvedené ceny (čl. III.7.) a případu, kdy uvedené zboží již Prodávající nenabízí.
 7. Okamžikem doručení přijetí nabídky Kupujícímu je Kupní smlouva uzavřena. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.
 8. Po přijetí nabídky Kupujícího je kupující povinen bezodkladně odeslat platbu převodem na účet 2902045274/2010 nebo pomocí platební brány. 
 9. Přílohou potvrzení objednávky je znění Obchodních podmínek účinné ke dni, kdy s nimi Kupující v objednávce vyslovil souhlas.

III.7. Postup v případě chybně uvedené ceny

 1. V případě, že u objednaného zboží je v Internetovém obchodě uvedená chybná cena (např. z důvodu změny cenových podmínek dodavatele Prodávajícího), Prodávající v odpovědi na objednávku uvede správnou cenu.
 2. Taková odpověď není přijetím, nýbrž je protinabídkou a k uzavření Kupní smlouvy se vyžaduje, aby Kupující potvrdil novou cenu elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího info@ursun.cz
 3. Doručením takového potvrzení Prodávajícímu je Kupní smlouva uzavřena s novou cenou.
 4. Kupující v potvrzení podle tohoto článku nesmí činit další dodatky nebo odchylky.
 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

IV.1. Dodání zboží osobním odběrem v provozovně služby Zásilkovna

 1. Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím službu Zásilkovna provozovanou společností Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem Ocelářská 392/9, Libeň, 190 00 Praha 9, za jimi stanovených standardních přepravních i cenových podmínek.
 2. V návaznosti na čl. IV.1.a. Prodávající upřesňuje cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží následovně:
  1. při dodání prostřednictvím služby Zásilkovna Z POINT a způsobu platby mimo „na dobírku“ 79,- Kč,
  2. při dodání prostřednictvím služby Zásilkovna Z POINT a způsobu platby „na dobírku“ 138,- Kč,
  3. při dodání prostřednictvím služby Zásilkovna DORUČENÍ NA ADRESU a způsobu platby „na dobírku“ 168,- Kč,
  4. při dodání prostřednictvím služby Zásilkovna DORUČENÍ NA ADRESU a způsobu platby mimo „na dobírku“ 109,- Kč,
 3. Při osobním odběru v provozovně služby Zásilkovna je Kupující povinen převzít zboží v předem zvolené provozovně.
 4. Při osobním odběru je Kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději při převzetí zboží.
 5. Zboží je v místě podnikání Prodávajícího přítomno po 5 dní od zaslání výzvy Kupujícímu k odběru skrze službu Zásilkovna.
 6. Výzva je zasílána bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady kupní ceny bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího. Po uplynutí doby 4 dnů, kdy je zboží přítomno v předem zvolené provozovně služby Zásilkovna a kdy nedojde k převzetí zboží Kupujícím, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Kupujícím; Prodávající však nevylučuje možnost prodloužení doby k převzetí zboží.

 

IV.2. Dodání zboží převzetím od dopravce 

  1. Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím státního podniku České pošty, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (https://www.ceskaposta.cz/).
  2. V návaznosti na čl. IV.2.a. Prodávající upřesňuje cenové podmínky co do nákladů na dodání zboží následovně:
   1. při dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (Balík do ruky) a způsobu platby mimo „na dobírku“ 129,- Kč,
   2. při dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (Balík do ruky) a způsobu platby „na dobírku“ 188,- Kč,
   3. při dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (Balíkovna) a způsobu platby mimo „na dobírku“ 69,- Kč,
   4. při dodání prostřednictvím České pošty, s.p. (Balíkovna) a způsobu platby „na dobírku“ 128,- Kč,
  • Konkrétní způsob dopravy a adresu určí Kupující při objednání zboží.
  • Kupující si bez ohledu na čl. IV.2.a. může zvolit i jiný způsob dopravy. V takovém případě nese riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy než náklady podle způsobů dodání dle čl. IV.2.a.
  • Prodávající předá zboží zvolenému dopravci do 7 dnů po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby typu úhrady bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Comgate, či do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“; Prodávající informuje Kupujícího o předání zboží dopravci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, Kupující.V případě nepřevzetí zásilky je kupující povinen uhradit náklady na odeslání a vrácení zásilky ve výši 250 Kč na číslo účtu 2902045274/2010 . 
  • Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.

  IV.3. Kupující je povinen kupní cenu uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího či využít platební bránu ComGate. Hotově je možné zaplatit při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“). V případě úhrady převodem, je kupující povinen uhradit zálohovou fakturu, která mu je zaslaná na emailovou adresu, kterou zadal při vytvoření objednávky. Záloha se hradí v plné výšce sumy za objednávku.

  IV.4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

  IV.5. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, je Kupující povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího info@ursun.cz.

  IV.6. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy výslovně ujednáno.

  IV.7. Dodací lhůta počíná běžet od úplného zaplacení kupní ceny. Délka dodací lhůty je stanovena v Internetovém obchodě u příslušného zboží, přičemž se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, Prodávající o tom Kupujícího neprodleně informuje a stanoví náhradní lhůtu dodání. Ta musí být Kupujícím výslovně schválena.

  IV.8. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list; faktura je zasílána Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  IV.9. Postup v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží

  1. Prodávající v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží využije práva na svépomocný prodej zboží, přičemž výtěžek z prodeje zašle Kupujícímu způsobem zvoleným pro platbu kupní ceny.
  2. Prodávající je též oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, jakož i dodáním zboží.

  V.1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

  V.1. Působnost článku

  1. Následující ustanovení se nevztahují na případy, kdy Kupujícím je podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.
  2. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti. Způsob uplatnění práv z vadného plnění nalezne Kupující v těchto Obchodních podmínkách.
  3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si kupující hradí sám, pokud se liší od základní sazby.

  V.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží

  V.1. Působnost článku 

   1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
   2. Vadami se zejména rozumí to, že zboží nemá smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, který žádal Kupující nebo ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
   3. c. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
    • u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud se týče té vady, pro kterou byla nižší cena sjednána,
    • pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

   

  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.
  • 24 měsíční dobu může Prodávající jednostranně zkrátit v případě použitého spotřebního zboží na 12 měsíců.

   

  1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil

  V.3. Práva Kupujícího z vad

  1. Je-li zboží vadné, Kupující:
   • může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti;
   • není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy (čl. VI.).
  2. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit (čl. VI.).
  4. Neodstoupí-li kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.
  5. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
  6. Kupující má právo na náhradu přiměřeně vynaložených nákladů při realizaci práv z vadného plnění.

  V.4. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace

  1. Kupující je povinen pro uplatnění práva z vadného plnění bezodkladně poté, co zjistí vadu, resp. vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tuto vadu Prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího obchod@ursun.cz; práva z vady může Kupující taktéž bezodkladně uplatnit u Prodávajícího na Reklamační adrese. K samotnému uplatnění práva z vad slouží reklamační list, který tvoří nedílnou součást objednávky Kupujícího.
  2. Jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, Kupující je může uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musí prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí po dobu šesti měsíců od převzetí, tehdy kupující prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí nemusí.
  3. Uplatněním práva na vydání zásilky od dopravce Kupujícím nabývá Kupující práva z přepravní smlouvy místo Prodávajícího, a to vč. nároku na náhradu škody na zásilce, za kterou odpovídá dopravce.
  4. Jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, Kupující je může uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí
  5. Kupující sdělí při uplatnění práva z vady Prodávajícímu, jaké právo dle čl. V.3. si zvolil. Zboží zašle či jinak doručí Prodávajícímu na Reklamační adresu jakýmkoliv způsobem mimo zasíláním „na dobírku“. Zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, jakož i opatřeno o veškeré potřebné označení, které tvořilo příslušenství zboží při dodání.
  6. Prodávající bezodkladně, nejpozději do 15 pracovních dnů, rozhodne o přijetí/zamítnutí reklamace a toto rozhodnutí sdělí Kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodní a trvá-li Kupující přesto na svém stanovisku, je na jeho straně přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou Prodávající odpovídá.
  7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu a která činí 30 dní, nebyla-li dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího elektronicky. Je-li lhůta překročena, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy.

  V.5. Práva a povinnosti související s reklamací

  1. V případě oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním; veškeré Prodávajícím případně poskytované či vrácené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet Kupujícího.
  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

  VI.1. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

  VI.2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží ve stavu, v jakém jej obdržel, vyjma případu, kdy zboží použil ještě před objevením vady, či nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady, prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil při obvyklém použití a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  VI.3. Právo na odstoupení Kupujícímu zaniká, neoznámí-li vadu zboží (čl. V.3.) včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, či v případě skryté vady tak není učiněno bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, avšak nejpozději do 2 let od převzetí zboží.

  VI.4. Vadu lze oznámit Prodávajícímu písemně na adresu sídla Prodávajícího, na Reklamační adresu či elektronicky na e mailovou adresu Prodávajícího obchod@ursun.cz

   

  VI.5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  1. Na Kupujícího, který je spotřebitelem, se nad rámec čl. VI.1. a násl. vztahují i níže uvedené povinnosti.
  2. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu, ve lhůtě 14 dnů; tato lhůta běží ode dne převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
  3. V případě vrácení nebo reklamace, může kupující vrátit zboží s reklamačním štítkem přes jakoukoliv pobočku České Pošty na náklady prodávajícího nebo na vlastní náklady doporučeně poštou na adresu:

             Ursun s.r.o. Otakarova 1364/45, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

  1. Kupující, který je spotřebitelem, zašle Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno, na adresu místa podnikání Prodávajícího jakýmkoliv způsobem mimo zasíláním „na dobírku“; zboží by mělo být opatřeno visačkou, doprovázeno fakturou či jinou výzvou podobné povahy.
  2. Prodávající vrátí Kupujícímu, který je spotřebitelem, všechny peněžní prostředky vč. nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží, a to stejným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy; veškeré Prodávajícím vrácené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na bankovní účet Kupujícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy není podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
  3. Kupující, který je spotřebitelem, se může s Prodávajícím dohodnout na jiném způsobu zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků.
  4. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

  VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  VII.1. Zásady ochrany osobních údajů webu www.ursun.cz

  Správa webu www.ursun.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, e-mailový zpravodaj, zpracování uživatelských dat pro online obchod, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky, , a také pro následující úkony.

  VII.2. Shromažďování a používání osobních údajů

  Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, domácí adresa, údaje o bankovní kartě, identifikační číslo,daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty,telefonní číslo,IP adresa. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

  VII.3. Ukládání, úprava a mazání dat

  Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám www.ursun.cz, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: doba uchovávání obchodních a daňových údajů. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: obchod@ursun.cz. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

  VII.4. Využití technických údajů při návštěvě webu

  Když navštívíte web www.ursun.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

  VII.5. Poskytování informací dětmi

  Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: obchod@ursun.cz. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

  VII.6. Využívání souborů cookies

  Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek www.ursun.cz využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.

  VII.7. Využití osobních údajů jinými službami

  Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics , Google AdSense, Toplist.

  Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics.Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

  VII.8. Odkazy na jiné stránky

  Naše stránky www.ursun.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.

  VII.9. Změny zásad ochrany osobních údajů

  Naše stránky www.ursun.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

  VII.10. Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

  Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu www.ursun.cz, přes: obchod@ursun.cz, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu www.ursun.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.

  VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

  Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. Platforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  IX.1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy a v její souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

  IX.2. Prodávající prohlašuje, že svoji podnikatelskou činnost zaměřuje na Českou republiku.

  IX.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu uzavírané Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka. Totéž platí pro tyto Obchodní podmínky.

  IX.4. Tyto Obchodní podmínky jsou autorským dílem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Užívání těchto Obchodních podmínek bez předchozího souhlasu autora bude stíháno podle příslušných právních předpisů.

  IX.5. Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu obchodní podmínky účinné a používané přede dnem 1. 8. 2017. Kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek a závazky na jejím základě vzniklé se řídí dosavadními obchodními podmínkami.


  Formulář pro vrácení zboží
  Odstoupení od smlouvy
  Reklamační list